fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2017-11

116 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 116 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- nasyp w km 464+846-465+000, 464+780-464+950

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 460+140-460+050 L

- warstwa ścieralna z betonu cementowego gr 30 cm w km 461+615-461+735 P


Sekcja II

- wykonywanie nasypu w km 468+520-468+560, 468+600


Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+800, 472+809-473+304

- nasyp w km 474+000, PZS-12


Roboty branżowe 


Sekcja I


Kanalizacja sanitarna

- montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC na MOP Wschód


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 500) na MOP Wschód

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 460+100/180

- montaż studni (fi 1000) w km 463+950

- montaż przykanalików (fi 200)

- wykonanie wykopu, montaż rur drenarskich PE (fi 200) w km 462+250

- wykonanie ścieku skarpowego w km 459+280/340


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200) w km 468+800/469+380

- montaż studni (fi 1200) w km 465+100/200


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż zestawu igłofiltrów z obsypką żwirową(kontynuacja) zbiornik retencyjny nr 38-40 w km 471+790

115 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 115 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km ul. Tarnogórska

- nasyp w km 464+845-465+000

- górna warstwa nasypu gr 50 cm 463+850-463+900, 465+000-465+190

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 460+250-460+140 L, 464+320-464+460 P

- warstwa ścieralna z betonu cementowego gr 30 cm w km 460+839-461+179 P, 461+795-462+005 P, 460+690-461+105 L

- podbudowa zasadnicza kr łamane 0/31,5 w km DW 789

- kruszywo stabilizowane cementem gr. 15 cm w km DW 789


Sekcja II

- wykonywanie nasypu w km 468+600, 471+200

- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” w km 465+800-815


Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 473+500, 472+800, 474+000, PZS-12

- nasyp w km 474+000, PZS-12


Roboty branżowe 


Sekcja I


Kanalizacja sanitarna

-montaż studni (fi 1200), rur przewodowych PP (fi 400-500), wpustów ulicznych (fi 500)
 na  MOP Wschód   w km 461+300


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200) w km 460+100/460+160

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 460+100/460+180

- montaż studni (fi 1000) w km 463+950

- montaż przykanalików (fi 200)

- wykonanie wykopu, montaż rur drenarskich PE (fi 200) w km 462+250


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200) w km 469+800/469+380

- montaż studni (fi 1200) w km 466+240/466+370


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 470+800/470+380

- montaż zestawu igłofiltrów z obsypką żwirową(kontynuacja) zbiornik retencyjny nr 38-40 w km
- montaż rur przewodowych PP (fi 200) w km 472+330 

114 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 114 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km MOP Zach.

- nasyp w km 460+630-460+700, 462+450-462+600, 463+800-463+900, 464+845-465+000, 

- górna warstwa nasypu gr 50 cm 464+320-464+430, 465+000-465+190

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 460+050-460+120

- warstwa ścieralna z betonu cementowego gr 30 cm w km 462+441-463+535 P, 462+443-463+300 L


Sekcja II

- wykonywanie nasypu w km DG 468+021, 0+400-0+478

- wykonywanie nasypów w km 465+900, 468+600, 469+200, 471+200, 

- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” w km 465+850-465+900

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 468+250-468+450 P, 467+975-468+100 L


Sekcja III

- wykop w gruntach nieskalistych w km 473+500

- wykop w gruntach skalistych w km 473+500

- nasyp w km 474+000, PZS-12


Roboty branżowe 


Sekcja I


Kanalizacja sanitarna

- montaż studni (fi 1200), rur przewodowych PP (fi 300), wpustów ulicznych (fi 500)
 na  MOP Wschód   w km 461+300


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200) w km 460+100/460+160

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 460+100/460+180

- montaż studni (fi 1000) w km 463+950


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200) w km 469+800/469+380

- montaż studni (fi 1200) w km 466+240/466+370


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 469+800/470+380

- montaż zestawu igłofiltrów (kontynuacja) zbiornik retencyjny nr 38-40 w km 471+790 

 

113 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 113 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km MOP Zach.

- nasyp w km 463+800-463+900, 464+845 – 465+000, 464+780 - 464+830

- górna warstwa nasypu gr 50 cm 464+430-464+780

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 460+370 - ,540 P

- warstwa ścieralna z betonu cementowego gr 30 cm w km 461+100-461+525 L, 461+860-462+382 L


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km 465+900 PZŚ-10, 465+950, 468+600, 469+800, 471+200


Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 473+000


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjnego

- umocnienie Cieku Podlasie 

- realizacja rowów krytych 


Kanalizacja sanitarna

-montaż studni (fi 1200), rur przewodowych PP (fi 300) na MOP Wschód  w km 461+300


Kanalizacja deszczowa

- montaż przykanalików (fi 200) w km 462+390/462+440

- montaż rur przewodowych PP (fi 200) w km 460+100/460+160

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 460+100/460+180

- montaż studni (fi 1200) w km 463+950


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 160-500) w km 465+100/465+200

- montaż studni (fi 1200) w km 466+240/466+370

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 465+000/465+100


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 46+100/470+150

- montaż zestawu igofiltrów (kontynuacja) zbiornik retencyjny nr 38-40 w km 471+790 


112 tydzień Kontraktu


Wykonawca w tygodniu 112 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km MOP Zach.

- nasyp w km 464+845 – 465+000

- górna warstwa nasypu gr 50 cm 460+100-461+250, 464+450-464+780

- podbudowa z chudego betonu w km 461+800-461+911 L, 461+690-461+730 L, 461+690, 461+725 P, 462+351-462+360 L, 462+351-462+378 P, 462+435-462+479 P, 462+444-462+479 L, 463+067-463+340 P, 463+067-463+530 L


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km 465+800 – 465+950, 469+800, 471+200

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 468+150 – 468+250


Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 473+000


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjnego

- konserwacja i umocnienie rowu melioracyjnego RLI

- konserwacja i umocnienie rowu melioracyjnego RL-3


Kanalizacja deszczowa

- montaż przykanalików (fi 200) w km 462+390/462+440

- montaż rur przewodowych (fi 200-300) w km 460+120/460+160

- montaż studni (fi 1200) w km 463+950


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 160-300) w km 465+100/465+200

- montaż studni (fi 1200) w km 466+240/466+370

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 466+800/466+850


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 470+100/470+150

- montaż zestawu igofiltrów (kontynuacja) zbiornik retencyjny nr 38-40 w km 471+790