fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2017-08

103 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 103 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km P-1, P-5, 460+100 – 460+150, 460+200 – 460+250, 463+500 – 463+700, 464+530 – 464+600, 464+100 – 464+200, 464+400 – 464+500, ZB-26, DW789 

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 464+150 – 460+320, 463+550 – 463+600, 463+600 – 463+700, 463+300 – 463+440, 464+150 – 464+320 

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm w km 461+911 – 462+351 L 

- podbudowa z chudego betonu, gr. 20 cm w km 461+911 – 462+351 P 

- płytka wymiana gruntu w km 462+300 – 462+335


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km ZB-31, 466+800, 468+000, 468+600, 468+800, 469+100, 470+400, PZS-11, PZD-3, ZB-32, 470+400

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 466+600, 470 – 800, 470+800

- warstwa mrozoochronna w km 466+700

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm w km 466+609 – 466+751 L, 466+609 – 466+756 P 

- podbudowa z chudego betonu, gr. 20 cm w km 466+905 – 467+595 P, 467+595 – 467+946 P, 467+689 – 467+951 L

- płytka wymiana gruntu w rejonie obiektu PP-57, w km 469+200 

- wzmocnienie skarp nasypu w km 468+800, 468+515, 470+380


Sekcja III

- wykonywanie nasypu w km 471+400

- wykop w gruntach nieskalistych w km 471+400, 472+750 

- wykop w gruntach skalistych w km 472+800, 472+900, 473+400

- kruszywo 60/150 na drodze dojazdowej DD-5


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjne

- umocnienie cieku Podlasie w km 462+200

- realizacja rowu krytego  R-E w km 472+400


Kanalizacja sanitarna

-montaż kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  MOP Wschód i MOP Zachód w km 461+300

-próby szczelności MOP Wschód w km 461+300


Kanalizacja deszczowa

- montaż przykanalików w km 463+060/463+140

- montaż studni  kaskadowych w km 464+200

- regulacja wysokościowa wpustów ulicznych w km 466+100


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 466+500

- montaż studni (fi 1200) w km 466+400 

- montaż rur przewodowych PP (fi 200-400) w km 466+500/466+700

- montaż drenażu w pasie rozdziału (fi 200) w km 468+100 


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 471+760/471+840

- montaż rur przewodowych PP (fi 200-400) w km 471+700/471+860

 

102 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 102 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km 460+150 – 460+200, 462+900 – 463+100, 464+600 – 464+700, 464+850 – 465+000, DW789

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 462+900 – 463+100 – 463+440, 463+900 – 464+000 

- głęboka wymiana gruntu w km 462+300 – 462+335, 462+400 – 462+435 


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km 468+600 - 468+800, 470+200 – 470+400 

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 470+200, 470+800 


Sekcja III

- wykonywanie nasypu w km 474+300

- wykop w gruntach nieskalistych w km 471+400

- wykop w gruntach skalistych w km 472+800 – 472+900, 473+400


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjne

- umocnienie cieku Podlasie 

- realizacja rowu krytego 


Kanalizacja sanitarna

-montaż kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  MOP Wschód i MOP Zachód 


Kanalizacja deszczowa

- montaż drenażu w pasie rozdziału 

- montaż przykanalików 

- prace montażowe na studniach kaskadowych 

- regulacja wysokościowa wpustów ulicznych 


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych

- montaż rur przewodowych PP

- montaż drenażu 

Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych

- montaż rur przewodowych PP

101 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 101 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 460+100 – 460+150, 463+100 – 464+450, 464+880, 464+840 – 465+000, 465+000 – 465+880, PZ15, PZ16, PZ17, PZ18, DW789
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 462+810 – 462+78
- głęboka wymiana gruntu: PP-25
- płytka wymiana gruntu w km 462+415 – 462+437

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km 468+550, 468+600, 468+650, 468+800, 469+000, 470+000, 470+200, 470+300
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 470+000 – 470+200
- ekrany akustyczne: EK-70
- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” gr 15 cm w km 468+775 – 468+825

Sekcja III
- wykonywanie nasypu w km 474+000 – 474+050, PZM-17
- wykop w gruntach nieskalistych w km 473+650
- wykop w gruntach skalistych w km 472+700, 472+800  

Roboty branżowe

Sekcja I

Roboty melioracyjne
- umocnienie cieku Podlasie
- realizacja rowu krytego

Kanalizacja sanitarna
- montaż kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  MOP Wschód i MOP Zachód

Kanalizacja deszczowa
- montaż drenażu w pasie rozdziału
- montaż przykanalików
- prace montażowe na studniach kaskadowych

Sekcja II
Kanalizacja deszczowa
- montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

Sekcja III
Kanalizacja deszczowa
- montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

100 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 100 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 460+100 – 460+200, 461+200, 464+200 – 464+320, ZB-22, ZB-23, ZB-24, ZB-25, PZS-8, MOP Wschód, DW789
- podbudowa z chudego betonu, gr. 20 cm w km 459+205 – 459+405 L, 459+205 – 459+384 P, 460+815 – 461+085 L, 461+040 – 460+718 P, 460+718 – 460+815 L
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 462+475 – 462+560 L, 462+640 – 462+615 P, 462+640 – 462+800    
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 462+900 – 463+100

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km ZB-30, PZ-M-15, 468+300, 468+350, 468+310 – 468+350  

  468+515 – 468+600, 468+605 – 468+650, 468+900, 469+000, 469+900, 470+300
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 466+400, 468+250 – 468+310, 470+500
- płytka wymiana gruntu- PP-57
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 467+210 – 467+460 
- ekrany akustyczne: EK-70
- warstwa mrozoochronna w km 466+600 – 466+925

Sekcja III
- wykonywanie nasypu w km 473+900 – 474+050, 474+000 – 474+050, 474+300 – 474+325
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 473+800 – 474+000
- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+400, 472+500, 472+700
- wykop w gruntach skalistych w km  472+600, 472+800  
- warstwa mrozoochronna w km 472+125 – 472+240  

Roboty branżowe

Sekcja I

Roboty melioracyjne
- umocnienie cieku Podlasie
- realizacja rowu krytego

Kanalizacja sanitarna
-montaż kanalizacji sanitarnej  MOP Wschód

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- montaż drenażu w pasie rozdziału
- montaż wpustów ulicznych oraz pierścieni
- prace montażowe na studniach kaskadowych

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa
- montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

Zbiorniki retencyjne
- zb33,34 (km 466+510) – zakończenie montażu zbiornika

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa
- montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

 

99 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 99 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 460+100 – 460+250, 462+800-462+900, 464+530-464+600, MOP Wschód
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 460+150-460+200,464+010-464+100
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 462+515 – 462+550, 462+600 – 462+800
- podbudowa z chudego betonu w km 461+085 – 461+690 L, 461+605 - 461+690 P
- warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 gr 30cm w km 459+822 – 460+025 P

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km 467+140 – 467+160, 467+400, 468+300, 468+600, 469+900,469+900, 470+400
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 467+400, 469+100- 469+180, 468+000, 470+200
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 467+470-467+500 L, 467+550-467+750

Sekcja III
- wykonywanie nasypu w km 471+740-471+760,474+015 – 474+050
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 473+900+474+000
- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+500,
- wykop w gruntach skalistych w km 472+600, 472+700, 473+150,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w 471+920-472+125

Roboty branżowe

Sekcja I

Roboty melioracyjne
- umocnienie cieku Podlasie

Kanalizacja sanitarna
-montaż kanalizacji sanitarnej MOP Zachód, MOP Wschód

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- montaż drenażu w pasie rozdziału
- montaż wpustów ulicznych oraz pierścieni
- prace montażowe na studniach kaskadowych

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa
montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

Zbiorniki retencyjne 
- zb33,34 (km 466+510) – zakończenie montażu zbiornika

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa
montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP