fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2018-10

164 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 164 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na ul. Tarnogórska chodnik, MOP Wschód

- podbudowa z betonu asfaltowego przy DW 789, ul. Tarnogórska, MOP Wschód i Zachód

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego przy DW 789

- humusowanie w km 462+158-462+263 pas rozdziału, 464+850-465+250 pas rozdziału

Sekcja II

- humusowanie w km 465+500-465+700L, 466+000-466+700P, 467+900 pas rozdziału

- nasyp w km WD-404 P

Sekcja III

- warstwa mrozoochronna w km 472+800, 473+500

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km WD-414 P

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 472+800P

Postęp prac branżowych

Branża melioracyjna

-cieki i rowy melioracyjne – 459+474

- konserwacja rowów i cieków – 459+474

-drenaż melioracyjny – 459+474

Branża kanalizacyjna

-kanalizacja deszczowa – cały odcinek

- drenaż podłużny – cały odcinek

Przepusty drogowe

- montaż przepustów żelbetowych rurowych 459+474

- przepusty z rur PEHD – 459+474

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

- zasilanie i oświetlenie

MOP Wschód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

-zasilanie i oświetlenie MOP

OUA Ożarowice

-zasilanie i oświetlenie

- sieć rozdzielcza

-kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza

163 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 163 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na MOP Wschód, DP 2335S

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na MOP Wschód, DW 789, ul. Tarnogórska, DD2

- nawierzchnia betonowa w km 464+850 - 465+245 LP

- podbudowa z betonu asfaltowego przy EST-403, PZS-10, MOP Wschód, DW789

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego przy PZS-8

Sekcja II

- humusowanie w km 465+500-466+700L, 468+600-468+650L, 469+600-469+700P, 466+00-466+700P, 466+000-466+300P pas technologiczny

- nawierzchnia betonowa w km 465+500 - 465+870 P, 465+500 - 465+870 L

- montaż barier energochłonnych w km 470+740-471+000, 470+256 - 470+740, 470+256-470+368

Sekcja III

- warstwa mrozoochronna w km 473+250-473+500

- humusowanie w km 474+200-474+300

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km DD9

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 473+250-473+500L

Postęp prac branżowych 

Branża melioracyjna

-cieki i rowy melioracyjne – 459+474

- konserwacja rowów i cieków – 459+474

-drenaż melioracyjny – 459+474

Branża kanalizacyjna

-kanalizacja deszczowa – cały odcinek

- drenaż podłużny – cały odcinek

Przepusty drogowe

- montaż przepustów żelbetowych rurowych 459+474

- przepusty z rur PEHD – 459+474

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

- zasilanie i oświetlenie

MOP Wschód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

-zasilanie i oświetlenie MOP

OUA Ożarowice

-zasilanie i oświetlenie

- sieć rozdzielcza

-kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza

162 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 162 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na MOP Wschód, ul. Tarnogórska, DP 2335S, DD4

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na MOP Wschód i Zachód

- podbudowa z betonu asfaltowego przy EST-403

- nawierzchnia z kostki betonowej na MOP Wschód

Sekcja II

- humusowanie w km 465+500-465+900L, 468+800-469+300P pas technologiczny, 466+400-466+600P, 465+600-465+750L

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego przy PZS-10

- podbudowa z betonu asfaltowego przy PZS-10

- nawierzchnia betonowa w km 468+820 - 469+280 P, 468+610-468+780L, 468+610-468+780P

Sekcja III

- nasyp na WD-412, WD-415

- warstwa mrozoochronna w km 472+600-472+720

- humusowanie w km 474+100-474+350L

- podbudowa z betonu asfaltowego przy MA-407-WA-408

- podbudowa z chudego betonu w km 472+225-472+560L

- nawierzchnia betonowa w km 471+315 - 471+410 P, 471+305 - 471+395 L, 471+460 - 471+700 L,

Postęp prac branżowych 

Sekcja I

Odwodnienie autostrady

- montaż ścieków skarpowych – km 461+900/950

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

Branża melioracyjna

- rów R-M-V – umocnienie typ 4

- rzeka Łana – umocnienie typ 4

Sekcja II

Odwodnienie autostrady

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+660/700

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+980

- montaż rur przewodowych PP (Dn 400, 500) km 465+600

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych km 466+300/350

- montaż ścieków skarpowych 467+200/400

Sekcja III

Odwodnienie autostrady

- montaż wpustów ulicznych (DN 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych (DN 300, 500) km 471+200/250

- montaż rur drenarskich w pasie rozdziału DN 200 km 469+600

- montaż studzienek drenarskich (DN 315, 600) km 469+620/780

- rozpoczęcie wykopu pod przepompownie w rejonie głębokiego wykopu

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – umocnienie typ 4

Branża sanitarna

- zakończenie montażu zbiornika przeciw pożarowegoOUA Ożarowice

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- prace wykończeniowe

MOP Wschód

- prace wykończeniowe

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny – montaż ścian i drzwi kabin sanitarnych

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż ścian i drzwi kabin sanitarnych

- Magazyn soli – montaż elementów elewacyjnych

161 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 161 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na MOP Wschód, ul. Tarnogórska, DP 2335S,

- podbudowa z chudego betonu w km 460+530 - 460+595 P, 460+520 - 460+595 L

- humusowanie w km 465+100-465+260 rów, DD4

Sekcja II

- humusowanie w km 466+900-467+700L, 469+400P rów/pas technologiczny,

- ściek przykrawędziowy monolityczny w km 466+070-466+480L,

- podbudowa z betonu asfaltowego przy PZS-11, PZD-3

Sekcja III

- nasyp na WD-412, WD-415

- warstwa z gruntu niewysadzinowego (GWN) w km 474+100

- warstwa mrozoochronna w km 473+000

- humusowanie w km 474+100-474+350L

- podbudowa z betonu asfaltowego przy MA-407-WA-408

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Odwodnienie autostrady

- montaż studni DN 1200 km 460+800

- montaż ścieków skarpowych – km 461+850/900

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

Branża melioracyjna

- rów R-M-V – umocnienie typ 4

- rzeka Łana – umocnienie typ 4

Sekcja II

Odwodnienie autostrady

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+620/660

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+980

- montaż rur przewodowych PP (Dn 400, 500) km 465+600

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych km 466+300/350

- montaż ścieków skarpowych 467+200/400

Sekcja III

Odwodnienie autostrady

- montaż wpustów ulicznych (DN 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych DN 800 km 472+980

- montaż rur przewodowych (DN 300, 500) km 471+200/250

- montaż rur drenarskich w pasie rozdziału DN 200 km 469+600

- montaż studzienek drenarskich (DN 315, 600) km 469+620/780

- wykonanie wykonanie szalunku zbiornik retencyjny 35-37 – km 471+500

- rozpoczęcie wykopu pod przepompownie w rejonie głębokiego wykopu

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – umocnienie typ 4

Branża sanitarna

- wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik przeciw pożarowyOUA Ożarowice

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- prace wykończeniowe

MOP Wschód

- prace wykończeniowe

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny – montaż ścian i drzwi kabin sanitarnych

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż ścian i drzwi kabin sanitarnych

- Magazyn soli – montaż elementów elewacyjnych

160 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 160 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na ul. Tarnogórskiej, DD4, DD1

- kruszywo stabilizowane cementem na MOP Wschód, 460+530-460+565

- nawierzchnia z kostki betonowej na MOP Wschód

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DL3, DL2

- podbudowa z betonu asfaltowego w km 464+200

Sekcja II

- humusowanie w km 465+500-466+730, 466+200 pas rozdziału, 466+000-466+730, 468+000-468+350L, 470+400-470+600L

- ściek przykrawędziowy monolityczny w km 465+930-466+217P, 465+935-466+070L, 469+100-469+720L, 470+990-471+170P, 469+800-470+400

- podbudowa z betonu asfaltowego w km PZD-3

- podbudowa z betonu asfaltowego przy PZD-4

Sekcja III

- nasyp na WD-415

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 472+400

- warstwa mrozoochronna w km 472+200, 472+850-473+150

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy WD-408, WD-407

Postęp prac branżowych 

Sekcja I

Odwodnienie autostrady

- montaż studni DN 1200 km 460+700

- montaż ścieków skarpowych – km 461+750/850

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

Branża melioracyjna

- rów R-M-V – umocnienie typ 4

- rzeka Łana – umocnienie typ 4

Sekcja II

Odwodnienie autostrady

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+620/660

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+980

- montaż rur przewodowych PP (Dn 400, 500) km 465+600

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych km 466+300/350

- montaż ścieków skarpowych 467+200/400

Sekcja III

Odwodnienie autostrady

- montaż wpustów ulicznych (DN 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych DN 800 km 472+980

- montaż rur przewodowych (DN 300, 500) km 471+200/250

- montaż rur drenarskich w pasie rozdziału DN 200 km 469+600

- montaż studzienek drenarskich (DN 315, 600) km 469+620/780

- wykonanie wykonanie szalunku zbiornik retencyjny 35-37 – km 471+500

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – umocnienie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- prace wykończeniowe

MOP Wschód

- prace wykończeniowe

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny – montaż żaluzji, obróbki blacharskie, płytkowanie schodów

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż konstrukcji sufitów podwieszanych

- Magazyn soli – montaż drewna elewacyjnego