fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2018-06

146 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 146 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp dr. Gosp. WD-402, MOP Zachód

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na ul. Tarnogórska

- nawierzchnia betonowa w km 464+145-464+808L

- humusowanie w km WD-401, 460+615, DW 789

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 465+185-465+248LP

Sekcja II

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 465+500-465+550, 469+763-469+781

- humusowanie w km 467+600P

- nasyp w km PZS-10, DG 466+730

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 465+933-466+110L,

- podbudowa z chudego betonu w km 466+505-466+609 P

Sekcja III

- humusowanie w km 471+600-472+200P

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Branża melioracyjna

- rów melioracyjny 8.2/8.2.1/RL – ubezpieczenie typ 4

- rzeka Czeczówka - ubezpieczenie typ 6

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 460+400/700

- wykonanie podsypki piaskowej – zb3.1

- montaż włazów kanałowych na studniach kanalizacji deszczowej

- wykonanie umocnienia rowu dyblami

- montaż żeliwa na wpustach ulicznych

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 469+200

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300) km 468+620/700

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+950/467+100

- montaż drenażu km 469+540/620

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+170/200

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

Branża melioracyjna

- rzeka czeczówka – ubezpieczenie typ 6

- rów RBN 8.2/8.2.1- ubezpieczenie typ 4

- rów RL2B – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- układanie płytek, gipsowanie

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnej

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – wykonywanie tynków parteru i piętra, wykonywanie instalacjo wentylacji, elektrycznej, montaż suwnicy

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż konstrukcji   stalowej pod bramy, instalacja wody
w lazienkach

- Magazyn soli – zbrojenie stop

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – betonowanie stop fudamentowych                                                               

145 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 145 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp dr. Gosp. WD-402

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na MOP Zachód

- nawierzchnia z kostki betonowej na MOP Wsch.

- nawierzchnia betonowa w km 460+025-460+510 P, 463+300-463+900 L, 463+535-464+808 P

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 465+185-465+240

- humusowanie w km 461+760-461+800

Sekcja II

466+430-466+515LP, 465+925-466+110

- humusowanie w km 466+900-467+500

Sekcja III

- nasyp w km 472+700

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 472+850-473+200, 471+300-471+400 L 471+300-471+350 P

- humusowanie w km 471+460-471+700

Postęp prac branżowych 

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) w km 463+900

- wykonanie ścieków skarpowych – obiekt WD-400

- wykonanie podsypki piaskowej – zb3.1

- montaż włazów kanałowych na studniach kanalizacji deszczowej

- wykonanie umocnienia rowu dyblami

- montaż zbiornika retencyjnego km 461+300

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 469+200

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300) km 468+620/700

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+950/467+100

- montaż drenażu km 469+540/620

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+170/200

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

Branża melioracyjna

- rzeka czeczówka – ubezpieczenie typ 6

- rów RBN 8.2/8.2.1- ubezpieczenie typ 4

- rów RL2B – ubezpieczenie typ4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- wykonywanie elewacji

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnej

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – tynkowanie ścian parteru, montaż zestawu szklanego, wykonywanie instalacjo wentylacji, elektrycznej.

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż konstrukcji   stalowej pod bramy, instalacja wody
w lazienkach

- Magazyn soli – zbrojenie stop

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – wykonywanie konstrukcji dachu

144 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 144 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp EST-403, DW 789, D. gosp. WD-402L, 465+200-465+248

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na MOP Wschód

- ulepszenie podłoża gruntowego cementem na MOP Zachód

- nawierzchnia z kostki betonowej na MOP Wsch., DW789

- podbudowa z chudego betonu w km 464+760 - 464+805 L, 464+760 - 464+805 P, 464+850-465+170L, 464+850-465+170P, 460+595 - 460+718, L 460+595 - 460+718 L

Sekcja II

- nasyp w km DG 466+730, DG 468+021, MA-407

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 468+821-468+850 469+150-469+220

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 466+110-466+220LP,

466+430-466+515LP,

- podbudowa z chudego betonu w km 467+951 - 468+065 L, 467+946 - 468+080 P, 468+430 - 468+536 L 468+430 - 468+536 P ,469+260 - 469+713 P 469+590 - 469+713 L,

- humusowanie w km 468+400

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km WK-413

- nasyp w km WA-408, WD-410, WD-409a

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 473+300-473+500

- humusowanie w km 472+000-472+240

- ulepszenie podłoża cementem km 471+440-471+480, 472+240-473+300

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) w km 463+900

- wykonanie ścieków skarpowych, wylotów (Dn 300) – obiekt WD-400

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ulicznych

- montaż włazów kanałowych na studniach kanalizacji deszczowej

- wykonanie umocnienia rowu dyblami

- montaż zbiornika retencyjnego km 461+300

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 500) km 466+200/340

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+950/467+100

- montaż drenażu km 469+540/620

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+250

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

- montaż elementów betonowych zbiornika retencyjnego

Branża melioracyjna

- rzeka czeczówka – ubezpieczenie typ 6

- rów RBN 8.2/8.2.1- ubezpieczenie typ 4

 

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- wykonywanie elewacji

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnej

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – tynkowanie ścian parteru, montaż zestawu szklanego, wykonywanie instalacjo wentylacji, elektrycznej.

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż konstrukcji   stalowej pod bramy

- Magazyn soli – zbrojenie stop

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

143 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 143 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na dr. gosp. WD-402L, EST-403

- humusowanie w km 462+000-462+080 (pas rozdziału)

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na DW 789,

- nawierzchnia z kostki betonowej na MOP Wsch., DW789

- ściek przykrawędziowy monolityczny w km 459+200-460+390

- bariery energochłonne w km 460+726-460+970L, 460+842-461+062P, 461+155-461+415P

Sekcja II

- nasyp w km DG 466+730, WD-404, DG 468+021

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 466+060, 469+150-469+220

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 466+225-466+430L, 466+500-466+600,

- podbudowa z chudego betonu w km 470+880-471+165P, 470+595 - 471+165 L

- humusowanie w km 471+000P

Sekcja III

- nasyp w km KT-409a, WD-414, WD-412

- humusowanie w km 473+700-473+930

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 471+300-471+500, 474+000-474+100

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 473+300-473+500

- warstwa mrozoochronna w km 473+500-473+750

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) w km 463+900

- montaż drenażu (DN 200) km 459+300/500

- wykonanie ścieków skarpowych, wylotów (Dn 300) – obiekt WD-400

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ulicznych

- montaż włazów kanałowych na studniach kanalizacji deszczowej

- wykonanie umocnienia rowu dyblami

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 500) km 466+200/340

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+950/467+100

- montaż drenażu km 469+540/620

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+180/240

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

- montaż studni (Dn 1200) km 472+420

- montaż elementów betonowych zbiornika retencyjnego

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- wykonywanie instalacji wentylacji, montaż okien

MOP Wschód

- wykonywanie wylewki

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – montaż instalacji wentylacji, elektrycznej, wod – kan, ,montaż ram okiennych parteru

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż wentylacji w części socjalnej

- Magazyn soli – roboty zbrojeniowe

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych