fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2018-04

137 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 137 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- górna warstwa nasypu w km 464+850-465+000,

- humusowanie w km 463+410-463+530L, 463+530-463+650L, 463+650-463+700 L, 462+450-462+520 P, 462+520-462+600 P, 462+600-462+720 P, 462+720-462+840 P, 460+060+460+170 L, 460+170-460+200, 462+840-462+930 P,

- nasyp w km 459+390-459+580, 460+600-460+550, ul. Tarnogórska, PZS-9, 461+100,

- hydroobsiew w km 462+900-463+700 L,

- krawężnik betonowy dla DW789,                                                          

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 dla DW 789,

Sekcja II

- nasyp w km 465+850-465+878, WD-405, 468+800, 465+850, EST-403,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 470+025-470+300, 470+500-470+780, 470+100 P, 470+100-471+000 P,

- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” gr. 15 cm w km WD-405, DG 466+730,

- górna warstwa nasypu w km 466+060-466+500, 465+500-465+800,

- humusowanie w km 470+500

- geosiatka DG 466+730,

- geowłóknina separująca DG 466+730,

Sekcja III

- nasyp w km MA-407, WA-408,

- płytka wymiana gruntu w km OUA, 472+430-472+600,

- wykop w gruntach skalistych w km 472+700 ( ZB41-44), 472+800-473+200,

 Postęp prac branżowych 

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie typ 2 rzeki Łana

Kanalizacja deszczowa

- montaż ścieków skarpowych km 459+580

- montaż rur drenarskich (Dn 200), studzienek drenarskich (Dn 315, 600) w pasie rozdziału km   464+900

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) w km 463+040/900

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn160, 500) km 465+100/200

- montaż rur przewodowych (Dn160, 500) km 465+100

- montaż studni kaskadowych km 466+200/300

- montaż drenażu w pasie rozdziału km 468+200/400

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 469+800/900

- montaż rur przewodowych (Dn 300, 400) km 473+780/900

- montaż zbiornika retencyjnego nr 38-40 km 471+790

- montaż przepompowni km 471+750

- montaż drenażu w pasie rozdziału 471+900

Obiekty kubaturowe

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji wod-kan

MOP Zachód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – murowanie ścian działowych

- Budynek warsztatowo – garażowy – murowanie ścian

- Magazyn soli – osadzanie ceowników

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych                                                                

136 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 136 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- stabilizacja podłoża gruntowego cementem w km 473+750-474+000

- podbudowa z chudego betonu w km 463+540-463+735 L, 463+540-463+750 P, 463+950-464+590 P, 463+735-464+300 L, 463+750-463+950 P

Sekcja III

- stabilizacja podłoża gruntowego cementem w km 465+490-465+500

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+700 ( ZB41-44, WD-409 )

Postęp prac branżowych:

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie typ 2 rzeki Łana

Kanalizacja deszczowa

- montaż ścieków skarpowych km 459+580

- montaż rur drenarskich PE(fi 200), studzienek drenarskich (fi 315, 600) w pasie rozdziału w km   464+700/900

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 463+040/900

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi160, 500) km 465+100/200

- montaż rur przewodowych (fi 160, 500) km 465+100

- montaż studni kaskadowych km 466+200/300

- montaż drenażu w pasie rozdziału km 468+100/200

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) km 469+800/900

- montaż rur przewodowych (fi 300, 400) km 473+780/900

- montaż zbiornika retencyjnego nr 38-40 km 471+790

- montaż studni pomiarowej km 471+750

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – murowanie ścian działowych

- Budynek warsztatowo – garażowy – murowanie ścian

- Magazyn soli – osadzanie ceowników

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych                                                          

 

135 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 135 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- stabilizacja podłoża gruntowego cementem w km 473+750-474+000

- podbudowa z chudego betonu w km 463+540-463+735 L, 463+540-463+750 P, 463+950-464+590 P, 463+735-464+300 L, 463+750-463+950 P

Sekcja III

- stabilizacja podłoża gruntowego cementem w km 465+490-465+500

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+700 ( ZB41-44, WD-409 )

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rzeki Łana – typ 2

Kanalizacja deszczowa

- montaż żeliwa drogowego na wpustach ulicznych

- montaż drenażu DN 200 w km 460+200/400

Sieć wodociągowa

- wpięcia sieci wodociągowej do MOP Zachód

Sekcja II

- montaż wpustów ulicznych w km 466+400/500

- montaż rur przewodowych DN 200 w km 466+700

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- odwodnienie wykopu oraz podsypki piaskowej pod zbiornik retencyjny

- montaż rur przewodowych DN 300 w km 473+500/600

- wykop pod drenaż km 471+650/700

Sieć wod - kan

- montaż rur kanalizacyjnych DN 250 na terenie OUA Ożarowice

- montaż przepompowni, studni pomiarowej na terenie OUA Ożarowice

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- warstwa styrobetonu

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – szalowanie ścian attyki

- Budynek warsztatowo – garażowy – murowanie ścian

- Magazyn soli – osadzanie ceowników

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych                                                             

134 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 134 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp w km 464+780-464+810

- humusowanie w km 460+710-460+790 L, 462+150- 462+380 pas rozdziału, 462+700- 463+100 pas rozdziału, 462+430-462+520 L, 462+850-463+900 P+L

- kruszywo łamane stabilizowane cementem 463+790-463+900 P+L, 464+320-464+530L, 464+600-464+780

Sekcja III

- nasyp w km 466+300,

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+700 ( ZB41-44 )

- nasyp w km 471+300, 472+770

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rowów b.n 8.3, R-L-I

Kanalizacja deszczowa

- montaż żeliwa drogowego na wpustach ulicznych

- prace porządkowe na MOP

- montaż drenażu DN 200 w km 460+200

Sieć wodociągowa

- wpięcia sieci wodociągowej do MOP Zachód

Sekcja II

- montaż wpustów ulicznych w km 466+400

- montaż rur przewodowych DN 200 w km 466+500

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- prace przy kanalizacji sanitarnej na OUA

- montaż rur przewodowych DN 300 w km 473+500/600

- montaż drenażu DN 200 i studni osadnikowych, rewizyjnych w km 464+200/300

Obiekty kubaturowe

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

MOP Zachód

- rozszalowanie stropu

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – zbrojenie stropu piętra, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, murowanie ścian nośnych piętra

- Budynek warsztatowo – garażowy – szalowanie wieńców hali

- Magazyn soli – zbrojenie i szalowanie ścian fundamentowych

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie słupów