fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2018-03

134 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 134 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp w km 464+780-464+810

- humusowanie w km 460+710-460+790 L, 462+150- 462+380 pas rozdziału, 462+700- 463+100 pas rozdziału, 462+430-462+520 L, 462+850-463+900 P+L

- kruszywo łamane stabilizowane cementem 463+790-463+900 P+L, 464+320-464+530L, 464+600-464+780

Sekcja III

- nasyp w km 466+300,

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+700 ( ZB41-44 )

- nasyp w km 471+300, 472+770

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rowów b.n 8.3, R-L-I

Kanalizacja deszczowa

- montaż żeliwa drogowego na wpustach ulicznych

- prace porządkowe na MOP

- montaż drenażu DN 200 w km 460+200

Sieć wodociągowa

- wpięcia sieci wodociągowej do MOP Zachód

Sekcja II

- montaż wpustów ulicznych w km 466+400

- montaż rur przewodowych DN 200 w km 466+500

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- prace przy kanalizacji sanitarnej na OUA

- montaż rur przewodowych DN 300 w km 473+500/600

- montaż drenażu DN 200 i studni osadnikowych, rewizyjnych w km 464+200/300

Obiekty kubaturowe

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

MOP Zachód

- rozszalowanie stropu

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – zbrojenie stropu piętra, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, murowanie ścian nośnych piętra

- Budynek warsztatowo – garażowy – szalowanie wieńców hali

- Magazyn soli – zbrojenie i szalowanie ścian fundamentowych

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie słupów

133 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 133 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie skarp nasypu w km 460+800-461+050, 462+700-462+800

Postęp prac branżowych:

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rowów b.n 8.3, R-L-I

Kanalizacja deszczowa

- montaż żeliwa drogowego na wpustach ulicznych

- prace porządkowe na MOP

- montaż drenażu DN 200 w km 460+200

Sieć wodociągowa

- wpięcia sieci wodociągowej do MOP Zachód

Sekcja II

- montaż wpustów ulicznych w km 466+400

- montaż rur przewodowych DN 200 w km 466+500

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- prace przy kanalizacji sanitarnej na OUA

- montaż rur przewodowych DN 300 w km 473+500/600

- montaż drenażu DN 200 i studni osadnikowych, rewizyjnych w km 464+200/300

Obiekty kubaturowe

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

MOP Zachód

- rozszalowanie stropu

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – zbrojenie stropu piętra, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, murowanie ścian nośnych piętra

- Budynek warsztatowo – garażowy – szalowanie wieńców hali

- Magazyn soli – zbrojenie i szalowanie ścian fundamentowych

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie słupów                                                             

132 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 132 wykonał następujące roboty branżowe:

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rzeki Łana 2+200 – 2+600

Kanalizacja deszczowa

- montaż żeliwa drogowego, wpusty uliczne

- prace porządkowe na MOP

Sieć wodociągowa

- wpięcia sieci wodociągowej do MOP Zachód

Sekcja II

- montaż wpustów ulicznych w km 466+300

- montaż rur przewodowych DN 200 w km 466+500

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- prace przy kanalizacji sanitarnej na OUA

- montaż rur przewodowych DN 300 w km 473+500/600

- montaż drenażu DN 200 i studni osadnikowych, rewizyjnych w km 464+200/300

Obiekty kubaturowe

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

MOP Zachód

- betonowanie attyki

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – szalowanie stropu piętra

- Budynek warsztatowo – garażowy – szalowanie i zbrojenie stropu nad parterem

- Magazyn soli – zbrojenie ścian fundamentowych

- Wiata magazynowa – szalowanie słupów                                                                                                                        

131 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 131 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 459+780-460+000L, 459+400-459+600P

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+600

Postęp prac branżowych

Secja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rzeki Łana 2+200 – 2+600

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych na terenie MOP Zachodni Woźniki

- montaż rur przewodowych PP fi 200 na terenie MOP Zachodni Woźniki

- cięcie i regulacja wysokościowa wpustów do rzędnej projektowej w km 461+300

- przygotowanie szalunków pod studnie kaskadowe – betonowanie w km 466+400

- montaż drenażu fi 200 w km 460+200/300

Sekcja II

- montaż drenażu fi 200 w km 466+900 – 467+400

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- prace przy kanalizacji sanitarnej na OUA

- montaż rur przewodowych PP (fi 300) w km 473+500/600

Obiekty kubaturowe

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

MOP Zachód

- betonowanie attyki

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – szalowanie stropu piętra

- Budynek warsztatowo – garażowy – szalowanie i zbrojenie wieńców

- Magazyn soli – roboty fundamentowe, zbrojenie ścian fundamentowych

- Wiata magazynowa – szalowanie słupów

130 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 130 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 459+780-460+000L

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 473+400

Postęp prac branżowych:

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rzeki Łana 2+200 – 2+600

- umocnienie rzeki Mała Panew

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych na terenie MOP Zachodni Woźniki

- montaż rur przewodowych PP fi 200 na terenie MOP Zachodni Woźniki

- cięcie i regulacja wysokościowa wpustów do rzędnej projektowej w km 461+300

- przygotowanie szalunków pod studnie kaskadowe – betonowanie w km 466+300

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż zestawu igłofiltrów do odwodnienia liniowego pod kanalizację deszczową na terenie OUA Ożarowice

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- betonowanie attyki

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – murowanie ścian nośnych piętra

- Budynek warsztatowo – garażowy – szalowanie i zbrojenie wieńców

- Magazyn soli – roboty fundamentowe, zbrojenie ścian fundamentowych

- Wiata magazynowa – szalowanie słupów

129 tydzień Kontraktu

Postęp prac branżowych:

Sekcja I

Branża melioracyjna

- konserwacja rzeki Łana w km 2+200/600

Kanalizacja deszczowa

- regulacja wysokościowa wpustów do rzędnej projektowej w km 464+300

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- rozładunek materiału na terenie OUA Ożarowice