button f

button g

button h

button i

fe

gddkia

ue

Dane ogólne

 

mapa l

NAZWA PROJEKTU: Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice - Częstochowa

NAZWA KONTRAKTU: Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek I węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) w podziale na zadania, zadanie 2: Odcinek I od km 459+200 do km 474+350,14.

NUMER PROJEKTU
: POIS.03.01.00-00-0015/16

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
: 2 607 614 076,74 PLN

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
: 27.06.2016

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
: Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 355 184 582,35 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU I
: netto: 495 529 417,13 PLN, brutto: 609 501 183,07 PLN w tym VAT 23% 113 971 765,94 PLN

CEL PROJEKTU
: Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

TERMIN ZAKOŃCZENIA KONTRAKTU
: 09.05.2019N

Realizacja autostrady A-1 jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Autostrada jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252 z 2012 roku. Nowo wybudowana autostrada będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Opis kontraktu

W ramach zadania: Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek I węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) wybudowany zostanie odcinek autostrady 15,15 km - od km 459+200 do km 474+350,14 o nawierzchni betonowej.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego. Przebiega przez powiat lubliniecki i tarnogórski, obszary administracyjne miasta Woźniki oraz gmin Miasteczko Śląskie i Ożarowice. Autostrada na projektowanym odcinku przebiega głównie po terenach niezurbanizowanych leśnych (teren Woźnik, teren gminy Miasteczko Śląskie), terenach użytkowanych rolniczo (w południowym przebiegu odcinka w gminie Ożarowice i w północnym przebiegu odcinka w gminie Woźniki) oraz częściowo zurbanizowanym o przeważającej niskiej rozproszonej zabudowie. Projektowana autostrada przebiega również przez teren Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez autostradę. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości autostrady dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu samochodowego.

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka autostrady zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
 • wybudowanie odcinka autostrady o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady:

 • budowę odcinka autostrady o długości 15,15km;
 • budowę MOP-ów Woźniki Wsch. i Zach. kat. I, docelowo kat. II i III;
 • budowę Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Ożarowice;
 • budowę obiektów inżynierskich: (most, estakada nad rzeką, kładki, przejść ekologicznych wraz z ogodzeniem ochronno-naprowadzającym w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej autostrady, budowę urządzeń ochrony środowiska w tym: ekranów akustycznych, ogrodzeń drogi oraz nasadzenia zieleni;
 • przebudowę sieci meriolacyjnej, 
 • budowę sytemu odwodnienia drogi, podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z separatorami i biologicznymi oczyszczalniami ścieków socjalno -bytowych z OUA i MOP;
 • budowę oświetlenia drogowego
 • budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.

Parametry techniczne autostrady

 • długość odcinka 15,15 km, klasa drogi A z nawierzchnią o nawierzchni betonowej;
 • prędkość miarodajna: 140km/h;
 • przerój drogi 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z możliwością dobudowy 3 pasa): 
  •  - szerokość pasa ruchu: 3,75 m,
  •  - szerokość pasa awaryjnego: 3,00 m,
  •  - szerokość pasa dzielącego 11,5 - 13,50 m, 
  •  - szerokość opaski prowadzącej 0,5 m
  •  - szerokość pobocza gruntowego 1,80 - 5,55 m.

Wykaz obiektów inżynierskich

Lp. Nr obiektu Lokalizacja [km] Położenie w stosunku do A1
1 WD400 460+615,39 nad A1
2 WD401 461+100,14 nad A1
3 PZS-8 461+765,24 w ciągu A1 nad rzeką Łaną
4 WD402 463+850,14 nad A1
5 PZS-9 465+830,00 w ciągu A1 przejście dla zwierząt
6 EST 403 466+370,14 w ciągu A1 nad rzeką M.Panew
7 PZS-10 465+898,76 w ciągu A1 nad rowem
8 WD404 466+730,14 nad A1
9 WD405 468+021,94 nad A1
10 PZD-3 468+574,00 w ciągu A1 przejście dla zwierząt
11 PZS-11 468+800,00 w ciągu A1 przejście dla zwierząt
12 PZD-4 469+750,00 w ciągu A1 przejście dla zwierząt
13 MA407 471+241,27 w ciągu A1 nad rzeką Brynicą
14 WA408 471+433,34 w ciągu A1 nad drogą
15 KT 409 472+743,12 nad A1
16 WA409 472+773,01 nad A1
17 WA410 472+809,12 nad A1
18 WA412 473+253,66 nad A1
19 WA414 473+304,29 nad A1
20 PZS12 474+000,00 w ciągu A1
21 WA415 474+166,86 w ciągu A1

Zestawienie małych mostów

Lp. Nr obiektu Lokalizacja [km] Przeszkoda
1 MM 11 1+988,30 w ciągu DD-4 nad rzeką Łaną
2 MM 12 0+334,55 w ciągu DG nad rzeką Łaną
3 MM 13 1+368,42 w ciągu DD-4 nad rzeką Łaną
4 MM 14 0+592,52 w ciągu DD-4 nad rzeką Łaną
5 MM 15 1+249,40 w ciągu DD-1 nad rzeką Łaną
6 MM nad rz. 
Czeczówką
0+247,35 w ciągu dr. pow.3210S nad rz. Czeczówką
7 PP 25 462+411,59 w ciągu A1 nad ciek. Podlesie